Entries by Admin

Շողակաթ Մշակութային Կեդրոն

Բոլորս նոր դպրոցական տարեշրջան մը կը սկսինք, ուր նոր յոյսով, նոր երազներով եւ նոր տեսլականով մը կը դիմաւորենք մեր զաւակներու կրթական բնագաւաւներէն ներս մեր կեանքի բարելաւման գործըթացքը: Ամբողջացնելու համար դպրոցական համակարգին բացթողումները / օտար վարժարան, ոչ հայեցի կրթութիւն / Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցին ի մտի ունի նոր դաստիարակչական ծրագրով մը հանդէս գալ, ներմուծելու համար մեր […]

In Memoriam: Victoria Shanlian

A public funeral service to honor Victoria Shanlian has been scheduled for 10 a.m. Saturday, June 29th at Mountain View Cemetery (Altadena, CA) in the Chapel of the Gardens. The Interment Service will follow immediately afterward where Mrs. Shanlian will be buried on the Eagle’s View grounds, next to her husband, Avedis Shanlian, who passed […]

2019 ROAR! Vacation Bible School

Vacation Bible School 2019: ROAR! June 24-28 (M-F) 4PM-7PM We welcome Pre-K to Age 12 students. Join us for a fun filled safari ride where we learn that “Life is wild, God is good”. We’ll connect with God through meaningful worship, energetic games, Bible experiences, crafts, and snacks. This a week you will not want […]

Աղօթքները Կը Պատասխանուին

Մատթ. 7:7-8 Մեր բոլոր աղօթքները կը պատասխանուի՞ն: Զաւակդ շատ հիւանդ էր, ջերմեռանդ աղօթեցիր որպէսզի Աստուած բժշկէ, բայց զաւակդ մեռաւ: Արդեօ՞ք աղօթքդ չպատասխանուեցաւ: Ընկերութեան մէջ գործի կարելիութիւն կար, ճիշդ քու ուսումիդ եւ փորձառութեանդ յարմար էր: Աղօթեցիր որ Աստուած այդ գործը քեզի համար կարգադրէ, սակայն ուրիշ մը վարձեցին: Արդեօ՞ք աղօթքդ չպատասխանուեցաւ: Ամուսնութեանդ առթիւ գեղեցիկ մատանի մը քեզի […]

«Քաջալերուած եմ»: Praise for Pastor Shanlian’s Book from AMAA Executive Director/CEO

Սիրելի Տիգրան,   Մօտ տասը ամիս է որ «քաջալերանք»դ գրասեղանիս վրայ տեղ գրաւած է եւ կ’սպասէ որ արձագանգեմ: Խորագիրը արդէն Քրիստոնէական կեանքի հարազատ դրսեւորումներէն մէկն է, վեր բարձրացնելով ընկճեալն ու յուսահատը, տկարն ու պարտեալը: Արարումդ՝ գրասեղանիս հարդակի վրայ իր հանգիստին մէջ իսկ արդէն տասը ամիս է որ կը պատգամէ ինծի, շատ հաճախ իր տասը գիրերով, […]

Toy Drive for Local Kids

We’re collecting new unwrapped toys starting the last Sunday of October. Toys can be dropped off on the social hall stage all month long in November. This service project is being done with Cops for Kids GPOA and will benefit local kids during this Christmas season. Thank you for your support!

New Book by Rev. Dikran Shanlian Քաջալերուէ՛ : 66 Ինքնատիպ Գրութիւններ

We are pleased to announce the publication and release of Rev. Shanlian’s latest book,  Քաջալերուէ՛: 66 Ինքնատիպ Գրութիւններ a collection of 66 writings from a pastor’s heart. The book launch will be hosted by Armenian Evangelical Brethren Church (Glendale) on February 10, 2018 at 5PM. Refreshment and book signing will follow the program. Please contact […]

I Saw the LORD: A Wake-Up Call for Your Heart

An 8-Session Journey to Personal Revival (Wednesday Nights) Please review all meeting dates and plan your schedules to be there for each session. Thank you! Full schedule below. REGISTER NOW! The world today is desperate for churches filled not with good Christians, but great ones– men and women like Isaiah, the greatest of the Old Testament […]

An Evening with Sister Hanna Christenn

Join us Tuesday evening at 7pm for a special evening with guest, Sister Hanna Christenn. Sister Hanna served in Anjar for almost 50 years and then volunteered as a missionary in Armenia for the AMAA, where she served selflessly for many years to both young and old and set up soup kitchens in the border […]