Entries by Admin

Աստուած Մեզի Հետ

Մատթ. 1:21-23 արդը միշտ ալ օգնութեան պէտք ունի: Օգնութեան պէտք ունինք, գնումներու, փոխադրութեան, գործի, դասի, ուղղութեան եւ որոշումներու մէջ: Ծնողը զաւկին, զաւակը ծնողին, հարեւաններ, ընկերներ եւ բարեկամներ, բոլորս ալ ձեւով մը օգնութեան պէտք ունինք: Մեր նախկին տան փողոցին վրայ, ճիշդ մեր տան դիմաց Ամերիկացի հանգստեան կոչուած հրշէջ մը կ’ապրէր: Օր մը դուրսը հով ու փոթորիկ […]

I Saw the LORD: A Wake-Up Call for Your Heart

An 8-Session Journey to Personal Revival (Wednesday Nights) Please review all meeting dates and plan your schedules to be there for each session. Thank you! Full schedule below. REGISTER NOW! The world today is desperate for churches filled not with good Christians, but great ones– men and women like Isaiah, the greatest of the Old Testament […]

An Evening with Sister Hanna Christenn

Join us Tuesday evening at 7pm for a special evening with guest, Sister Hanna Christenn. Sister Hanna served in Anjar for almost 50 years and then volunteered as a missionary in Armenia for the AMAA, where she served selflessly for many years to both young and old and set up soup kitchens in the border […]

AMAA Sunday at Armenian Evangelical Brethren Church

  On Sunday March 5, the Armenian Evangelical Brethren Church of Glendale, CA observed AMAA Sunday. We were glad to have Mr. David Aynejian, AMAA’s Finance Director, along with his lovely wife, Luiza. During the service, Mr. Aynejian gave a thorough visual presentation of the ongoing work of the Association within churches and schools in […]

Յիշողութիւնդ Ինչպէ՞ս Է

«Ով իմ անձս, օրհնէ Տէրը, ու այն ամէնը որ իմ ներսիդիս է՝Անոր սուրբ անունը: Ով իմ անձս, օրհնէ Տէրը, եւ Անոր բոլոր բարերարութիւնները մի՛ մոռնար» Սաշմ. 103:1,2   յս Սաղմոսը ամբողջութեամբ փառաբանութիւն է, աղաջանք, խնդրանք ու պաշտամունք չկայ: Ո՞վ պիտի օրհնէ Տէրը, անշուշտ ես: Պատահա՞ծ է որ դուն քու անձիդ հետ խօսիս: Որքա՞ն յաճախ դուն […]

170th Anniversary of the Armenian Evangelical Church

Reform was on the agenda of the Armenian Church off and on over the centuries. Developments in society and politics lead to religious movements at times, some of which met with some degree of success, but most of which did not last. The Armenian Catholic Church is one example of an enduring shift from the […]

Cave Quest VBS

NEWS RELEASE Armenian Evangelical Brethren Church Invites Children to Cave Quest VBS: Following Jesus, the Light of the World!   Glendale, CA  A summer kids’ event called Cave Quest VBS will be hosted at Armenian Evangelical Brethren Church from July 11, 2016 to July 15, 2016. At Cave Quest, kids explore what it means to follow Jesus through dark […]