«Մենք կը քարոզենք Խաչեալ Քրիստոսը…» Ա. Կորնթացիս 1:23

…we preach Christ crucified. 1 Corinthians 1:23