Worship Songs for Oct. 4 (Outdoor Service)


Ու Քո Փրկարար

 

Ու սրտիս անհուն թեւերով խնդուն

Աստուած իմ հոգով Քեզ փառաբանեմ

Մտքիս թռիչքով, երազով սիրուն,

Աստուած իմ սրտով Քեզ փառաբանեմ

 

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

 

Ու տկարութեան մէջ իմ այս խեղճուկ

Վշտերովս անգամ Քեզ փառաբանեմ

Եւ իմ յայսերի լոյսերով ճախրուն

Աստուած իմ հոգով Քեզ փառաբանեմ

 

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

 


Սքանչելի Կերպով

 

Սքանչելի կերպով իմ կեանքս փոխուեցաւ,

Երբ Տէր Յիսուս իմ  սըրտիս մէջ եկաւ:

Իր խաղաղութեամբ ու սիրովն անսահման

փարատեց կասկածներս ու վախս լըման:

Նոր կեանք մը ըսկըսաւ, նոր երգ մը ինձ տըւաւ,

Երբ Տէր Յիսուս իմ սըրտիս մէջ եկաւ:

Նոր կեանք մը ըսկըսաւ, նոր երգ մը ինձ տըւաւ,

Երբ Տէր Յիսուս իմ սըրտիս մէջ եկաւ:

 


Քեզ Կը Յանձնուիմ

 

Կը յանձնըւիմ քեզ Յիսուս իմ,

Կ’ուտամ յօժար կեանքս բոլոր,

Կը սիրեմ Քեզ, կը վստահիմ,

Դու լեր իմ կեանք ամէն օր:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Կը յանձնուիմ Քեզ, Փրկիչ իմ,

Ոտիցդ առջեւ եմ ահա.

Հաճոյքն աշխարհի ձըգած եմ

Առ զիս Յիսուս, առ հիմա:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Կը յանձնուիմ Քեզ, Յիսուս իմ,

Յետ այսու ես Քուկդ եմ լոկ.

Սուրբ ներկայութեամբդ թող լեցուիմ,

Իմս ըլլալդ գիտնամ իրօք:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Կը յանձնուիմ Քեզ, Յիսուս իմ,

Կըզգամ արդ Հուրն Սրբազան,

Լըման փրկոթեամբդ կը հրճուիմ,

Փառք, ո՜հ փառք Քու սուրբ անուան:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ: