Ժամանակ Ունի՞ս Մտածելու

«Զօրաց Տէրը այսպէս կ’ըսէ, ձեր ճամբաներուն վրայով մտածեցէք» Անգեայ 1:5

 

Որքա՞ն ժամանակ կը յատկացնենք մտածելու, խորհելու եւ խոկալու մեր անհատական ընտանեկան եւ ազգային վիճակներուն, գործերուն եւ պէտքերուն մասին: Յաճախ լման կեանքեր փուճ տեղը կը հալին, կը մարին ու կը կորսուին անձին անմիջական՝ մարմնաւոր եւ նիւթական պէտքերուն համար արժեւորելով ժամանակաւորը եւ անտեսելով հոգեւորը, մնայունը: Դժբախտաբար հաւատացեալներ հեռու չեն մնար այս տխուր վիճակէն ու այս վնասակար կեցուածքէն:

Ահաւասիկ Աստուած կոչ մը կը կատարէ Մարգարէին միջոցով Իր ժողովուրդին, որուն կեանքը կը յատկանշուի անհոգութեամբ, անտարբերութեամբ, համրութեամբ եւ ծուլութեամբ:

Արդեօք այսօր ալ չկա՞ն մեր մէջ թոյլ եւ անփոյթ կերպերով Տէրոջը գործին հարցերը դիմակալողներ, գաղջ ու անտարբեր եւ մոլար վիճակներով հաւատացեալներ:

Ի՞նչ ըրին անոնք, եւ ի՞նչ կ’ընենք մենք:

Ա. Աստուծոյ Գործը

Ժողովուրդը ըսաւ, «Ժամանակը չէ»: Տէրոջ տունը շինելու ժամանակը չէ հասած: Ամէն հաւատացեալ կատարելիք բաժին մը ունի: Որքան յաճախ պատրաստ ենք յետաձգելու մեր բաժինը Աստուծոյ գործին մէջ, նոյնիսկ ուրիշի մը վերագրելով եւ անկէ ակնկալելով որ բան մը ընէ:

Գիտակից ըլլալով որ մեր անձերը պէտք է Աստուծոյ նուիրենք, որոշապէս բաժին մը ունենանք պատկանած եկեղեցիին ծրագիրներուն մէջ. սակայն «հիմա ժամանակը չէ», «ես պէտքեր ունիմ» ըսելով, կ’անտեսենք:

Աստուծոյ գործին աջակցելու առիթը հիմա է: Եթէ այսօր ձեռքէդ բան մը ընել կու գայ լաւագոյնդ կատարէ:

Հաւատացեալներ ապրեցան ձեղունազարդ տուներու մէջ, բայց Տէրոջ տունը աւերակ էր:

Այսօր եկեղեցին պէտքեր ունի, ո՞վ պիտի լեցնէ այդ պէտքերը: Անշուշտ ես եւ դուն պիտի լեցնենք, եւ այս Աստուծոյ պատուէրն է, Աստուծոյ փառք կը բերէ:

Շատ հաւատացեալներ կան, որոնք «գինովցած» են նիւթական ճոխութիւններով, մինչ Աստուծոյ գործը կը կաղայ հաւատքի տկարութեան եւ անձնական ջանքերու պակասին պատճառով:

Աստուածաշունչը մեզի կը սորվեցնէ, «Առաջ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը»:

Բ. Աշխատանքին Արդիւնքը

«Շատ ցանեցիք, բայց քիչ բերիք», առողջ արդիւնքը շատ բերելն է: Նաեւ «կերաք բայց չկշտացաք»: Քրիստոնեաներու ջախջախիչ մեծամասնութեան հոգեւոր վիճակը այս է, ախորժակ ունին այս աշխարհի վայելքներուն, հարստութիւն, դիրք եւ պատիւ: Այսպիսիներ շարունակ «կ’ուտեն», բայց գոհ չեն, չեն կշտանար:

Անօթի հոգիներ են, բայց ոչ Կենաց Հացին հանդէպ:

Աշխատանքի արդիւնքը, բերք ունենալ է, կշտանալ ու տաքնալ է: Մարդեր, հաւատացեալներ ինքնարդարացումի շողշողուն հագուստներով կը ծածկուին, բայց չեն տաքնար:

Այս աշխարհի մէջ Աստուծոյ արդարութիւնը փոխարինող ոչ մէկ բան կայ: Անոր արդարութիւնը անոնց վրայ է, որոնք կը հաւատան, այդպիսով սիրտը տաքուկ կը պահուի «ցուրտ» եղանակներուն եւ հակասական պարագաներու մէջ:

«Յիսուս Քրիստոս ձեր վրայ առէք», Անոր արդարութեան ծածկոցը եւ ներկայութեան փայլքը կը ջերմացնէ մեր կեանքը:

Վերջապէս աշխատանքի արդիւնք եղող վարձքը «կը դնէք ծակ պարկի մէջ»: Այն վարձքը որ կը շահինք մեր հպարտութեան եւ անձնակեդրոն ջանքերուն միջոցով, մեր հոգիներուն համար գործնական արժէք չի ներկայացնէր: Աստուածաշունչը կ’ըսէ, «Մեղքին վարձքը մահ է»: Մահը տոպրակ մըն է շատ ծակերով, ամէն բան որ Աստուածահաճոյ չէ, այդ ծակերէն պիտի իյնայ:

Գ. Ի՞նչ Պիտի Ընենք

Ի՞նչ է այն գործն ու աշխատանքը որ պէտք է կատարուի, «Տուն շինեցէք ու Անոր պիտի հաճիմ ու պիտի փառաւորուիմ»: Տէրոջը տունը Երուսաղէմի տաճարն էր, որ կը կենար պաշտամունքի եւ վկայութեան համար: Աստուծոյ եկեղեցին , որ Քրիստոսի մարմինն է, նոյնպէս կը կենայ պաշտամունքի եւ վկայութեան համար: Հոգեւոր տաճար մըն է ան, շինուած հոգեւոր կենդանի քարերով: Այս տաճարը շարունակաբար կը շինուի, եւ Տէրը մեզի հրաւիրած է, որպէսզի Իր գործակիցները ըլլանք: Ուստի մեր գործն է այս սուրբ տաճարը  շինել, եւ մեր շինելովը Ան կը հաճի ու կը փառաւորուի: Եթէ անտարբեր ենք, անհոգ ու ձգձգող, յստակ է թէ «մեր ճամբաներուն վրայով կը մտածենք»:

Ի՞նչ պիտի ընենք, պիտի շինենք, բայց ի՞նչով:

«Լեռը ելէք, փայտ բերէք»:

Երուսաղէմի տաճարը չէր կրնար ազնուական գաղափարներով եւ սին, անարդիւնք խօսակցութիւններով շինուիլ, փայտ պէտք էր:

Հոգեւոր տաճարը, որուն հիմը Քրիստոս է, սովորական աղօթքներով, անկենդան պատգամներով, ընկերային պահերով ու մարդկային հաշիւներով չի շինուիր: Հոգեւոր շէնքը պէտք ունի հոգեւոր քարերու, որոնք կենդանի են, որոնք Սուրբ Հոգիով արթուն են եւ կ’աճին սուրբ տաճար մը ըլլալու:

Ուրկէ՞ պիտի գան այս կենդանի քարերը, լեռնէն: Այդ օրերուն Աստուծոյ ժողովուրդը Լիբանանի լեռները կ’երթար փայտ բերելու: Մենք, այս օրերուն Գողգոթա լեռը պէտք է երթանք, որովհետեւ այդտեղ կը ծնին ու կը շինուին հոգիները: Նաեւ հոգիներ շահելու համար անձնական մաքրութեան եւ սրբութեան կը կարօտինք:

Քու ճամբաներուդ վրայով մտածելու ժամանակ, կանգ առ ու մտածէ նաեւ Աստուծոյ ճամբաներուն վրայով, ու Հոգին պիտի առաջնորդէ քեզի ընելու լաւագոյնդ Տէրոջը փառքին եւ Թագաւորութեան համար:

 

© 2020 by Dikran Shanlian, Published in «Բարի Լուր» Տարի 28,  Թիւ 237

Rev. Dikran Shanlian is the senior pastor of Armenian Evangelical Brethren Church (Glendale, CA). 

Worship Songs for Oct. 4 (Outdoor Service)


Ու Քո Փրկարար

 

Ու սրտիս անհուն թեւերով խնդուն

Աստուած իմ հոգով Քեզ փառաբանեմ

Մտքիս թռիչքով, երազով սիրուն,

Աստուած իմ սրտով Քեզ փառաբանեմ

 

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

 

Ու տկարութեան մէջ իմ այս խեղճուկ

Վշտերովս անգամ Քեզ փառաբանեմ

Եւ իմ յայսերի լոյսերով ճախրուն

Աստուած իմ հոգով Քեզ փառաբանեմ

 

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով

Կեանքիս ընթացքը ես Քեզ նուիրեմ

 


Սքանչելի Կերպով

 

Սքանչելի կերպով իմ կեանքս փոխուեցաւ,

Երբ Տէր Յիսուս իմ  սըրտիս մէջ եկաւ:

Իր խաղաղութեամբ ու սիրովն անսահման

փարատեց կասկածներս ու վախս լըման:

Նոր կեանք մը ըսկըսաւ, նոր երգ մը ինձ տըւաւ,

Երբ Տէր Յիսուս իմ սըրտիս մէջ եկաւ:

Նոր կեանք մը ըսկըսաւ, նոր երգ մը ինձ տըւաւ,

Երբ Տէր Յիսուս իմ սըրտիս մէջ եկաւ:

 


Քեզ Կը Յանձնուիմ

 

Կը յանձնըւիմ քեզ Յիսուս իմ,

Կ’ուտամ յօժար կեանքս բոլոր,

Կը սիրեմ Քեզ, կը վստահիմ,

Դու լեր իմ կեանք ամէն օր:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Կը յանձնուիմ Քեզ, Փրկիչ իմ,

Ոտիցդ առջեւ եմ ահա.

Հաճոյքն աշխարհի ձըգած եմ

Առ զիս Յիսուս, առ հիմա:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Կը յանձնուիմ Քեզ, Յիսուս իմ,

Յետ այսու ես Քուկդ եմ լոկ.

Սուրբ ներկայութեամբդ թող լեցուիմ,

Իմս ըլլալդ գիտնամ իրօք:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Կը յանձնուիմ Քեզ, Յիսուս իմ,

Կըզգամ արդ Հուրն Սրբազան,

Լըման փրկոթեամբդ կը հրճուիմ,

Փառք, ո՜հ փառք Քու սուրբ անուան:

 

Քեզ կը յանձնըւիմ Քեզ կը յանձնըւիմ

Ամպայման օրհնեալ փրկիչ իմ,

Քեզ կը յանձնըւիմ:

 

Worship Songs for Sept. 27 (Outdoor Service)

Եւ Ալ Աւելի

Տէրոջ կը վստահի՞ս կեանքիդ մէջ բոլոր
Ան կըլլա՞յ թանկագին քեզի ամէն օր,
Իրեն աշակե՞րտնես եւ իր խօսքով լի,
Սուրբ Հոգին կուտայ քեզ եւ ալ աւելի:

 

Եւ ալ աւելի, եւ ալ աւելի
Որ կեանք ունենաս դուն եւ ալ աւելի,
Եւ ալ աւելի Եւ ալ աւելի
Որ կեանք ունենանս դուն եւ ալ աւելի:

 

Անհուն սիրոյն համար փառք տանք Գառնուկին,
Որ եկաւ այս աշխարհ տունէն երկնային,
Սուրբերն թող երգեն փառք Անոր մեծ անուան,
Որ արեամբն իր կնքեց գործն մեր փրկութեան:

 

Եւ ալ աւելի, եւ ալ աւելի
Որ կեանք ունենաս դուն եւ ալ աւելի,
Եւ ալ աւելի Եւ ալ աւելի
Որ կեանք ունենանս դուն եւ ալ աւելի:

 

Եկ Իրեն հաւատքով, շուտ հրաւէրն լըսէ,
Յանձնէ ինքզինքդ Անոր, զի Իր կամքն այս է,
Գընա, քեզ կընդունի Փրկիչ պաշտելի,
Կը թափէ օրհնութիւն եւ ալ աւելի,

 

Եւ ալ աւելի, եւ ալ աւելի
Որ կեանք ունենաս դուն եւ ալ աւելի,
Եւ ալ աւելի Եւ ալ աւելի
Որ կեանք ունենանս դուն եւ ալ աւելի:


Ահա Մենք Ուրախ Երգերով

Ահա մենք ուրախ երգերով
Հիսուս Քեզ ենք գովում,
Քո անունը միշտ հիշելով,
Ցնծում ուրախանում (2)։

Մարդիկ դուք էլ մեզ միացեք
Էմմանուէլին երգենք,
Նրա անունը հիշելով
Ասծով ուրախ լինենք։(2)

Մեր սրտերը միշտ ցնծում են
Հիսուսի անունով,
Սուրբ Հոգու օրհնության ներքո,
Պաշտում ենք երգերով։(2)

Մարդիկ դուք էլ մեզ միացեք
Էմմանուէլին երգենք,
Նրա անունը հիշելով
Ասծով ուրախ լինենք։(2)

Պիտի երգենք մենք շարունակ,
Հայր Աստծո առջեւ
Ունենք մենք մի մեծ նպատակ,
Աստծո որդուն պաշտենք(2)։

Մարդիկ դուք էլ մեզ միացեք
Էմմանուէլին երգենք,
Նրա անունը հիշելով
Ասծով ուրախ լինենք։(2)


Հոգուդ կրակով իջիր հիմա

Հոգուդ կրակով իջիր հիմա,
Տիրիր իմ հոգուն Տեր Եհովա,
Հիսուսի սիրով շարժիր հոգիս,
Իր սերը միայն բերկրանք սրտիս։

Դու կյանքի աղբյուր
հանգիստ հոգուս,
Դու սեր անսահման արեւ ու լույս։
(Հոսում է արցունք իմ աչքերից լսիր աղոթքս սրտիս խորքից։(2)

Ամեն չարիքից ինձ ազատիր,
Սուրբ Հոգուդ լույսով
Առաջնորդիր։
Հոգուս աչքերը լուսավորիր,
Խորհուրդը խոսքիդ ինձ հայտնիր։

Դու կյանքի աղբյուր
հանգիստ հոգուս,
Դու սեր անսահման արեւ ու լույս։
(Հոսում է արցունք իմ աչքերից լսիր աղոթքս սրտիս խորքից։(2)

Հոգին ու հարսը Քեզ են կանչում
Տեր շուտ արի, Քեզ ենք սպասում։
Փառքիդ ցոլքերը թող երեւան,
Մեր սրտերը Քո սիրով թող ցնծան։

Դու կյանքի աղբյուր
հանգիստ հոգուս,
Դու սեր անսահման արեւ ու լույս։
(Հոսում է արցունք իմ աչքերից լսիր աղոթքս սրտիս խորքից։(2)


ԵՐԳԵՑԷ՛Ք ՏԷՐՈՋ

Երգեցէ՛ք Տէրոջ
Նոր երգ մը օրհնութեան -3x
Երգեցէ՛ք ՏԷրոջ,
Երգեցէ՛ք Տէրոջ:

Յիսուս է մեր Տէրն,
Ամէն, ալէլուիա -3x
Յիսուս է մեր Տէրն,
Յիսուս է մեր Տէրն:

Յիսուս կը կանչէ.
«Եկուր իմ ետեւէս:» -3x
Յիսուս կը կանչէ,
Յիսուս կը կանչէ:

Գործէ՛ դաշտիս մէջ,
Արածէ՛ գառներս -3x
Գործէ՛ դաշտիս մէջ,
Գործէ՛ դաշտիս մէջ:


Բարձրացնենք մեր ձեռքերը

Բարձրացնենք մեր ձեռքերը
դեպի վերը,
Եւ սրտանց դավանենք
Հիսուսն է Տերը.
Որովհետեւ արժան է Նա փառքի
Եւ երկրպագության։(2)

Դավանենք դավանենք Հիսուսն է Տերը դավանենք
Դավանենք Հիսուսին,
Ծնցացեք, ցնծացեք Ով Սուրբեր,
Ցնծացեք դուք հավիտանապես։(2)

Եթե ձեզ հարցնեն թե ով է Տերը
Համարձակ դավանեք Հիսուսն է Տերը
Որովհետեւ արժան է Նա փառքի եւ երկրպագության։(2)

Դավանենք դավանենք Հիսուսն է Տերը դավանենք
Դավանենք Հիսուսին,
Ծնցացեք, ցնծացեք Ով Սուրբեր,
Ցնծացեք դուք հավիտանապես։(2)

Worship Songs for Sept. 20 (Outdoor Service)

Ալէլոուիա Փրկուած Եմ

 

Լուր մը ունիմ, բարի լաւ, ալէլուիա,

Յիսուս սըրտիս մէջ մըտաւ, ալէլուիա:

Շնորհքովն ներէց իմ մեղքերս,

Երբոր մըտաւ սըդտէք ներս,

«Քուկդ եմ» փըսփըսաց իմ Տէրս, ալէլուիա:

 

Ալէլուիա փրկուած եմ.

Փառք Աստուծոյ փրկուած եմ,

Քանի նեղ ճամբան կ’երթամ,

Գիշեր ցորեկ կը ցնծամ,

Իր արիւնով սրբուած եմ, ալէլուիա:

 

Յիսուսի սուրբ արիւոնվ, ալէլուիա,

Տեղ գըտայ ես Տէրոջ քով, ալէլուիա,

Կողին աղբիւրն սուրբ արեան

Սրբացուց զիս յաւիտեան,

Արժանացայ փրկութեան, ալէլուիա:

 

Բարեկամ մը արդ ունիմ, ալէլուիա,

Օգնութեան կը վստահիմ, ալէլուիա,

Քանի մեղքերս Ինք վերցուց,

Ինձ աղօթել սորվեցուց,

Եւ կամքն ընել հասկեցուց, ալէլուիա:

 


Ո՜հ, Տէր Իմ, Կ’ուզեմ

 

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ ձայնըդ միշտ լըսել

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ հնազանդել:

 

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

 

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ փառաբանել.

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ գովերգել:

 

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

 

 

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ Սուրբ Հոգով լեցուել.

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ ծառայել:

 

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:


Աստծո Սերը

 

Աստծո սերը մեծ է շատ,

Անսահման է ու անհուն,

Աստծո սերը մեծ հրաշք է,

Օգնում է մնալ կանգուն։(2)

 

Կրկ։

Աստծո սերը, Աստծո սերը,

Մեր հոգին է ջերմացնում,

Աստծո սերը,Աստծո սերը

Հավիտյան կյանք է շնորհում։(2)

 

Աստծո հրաշք սիրուց զատ

Չկա ուրիշ ոչ մի սեր,

Թե չլիներ Աստծո սերը

Հիսուս չէր իջնի խաչվեր։(2)

 

Կրկ։

Աստծո սերը, Աստծո սերը,

Մեր հոգին է ջերմացնում,

Աստծո սերը,Աստծո սերը

Հավիտյան կյանք է շնորհում։(2)

 

 


Գարուն Հրաշալի

 

Մի տխրիր մի դժգոհիր դու նորա համար,

Որ հանդիպել ես դժուարութեան,

Որ խաղաղ գարնան սպսասել ես շատ երկար,

Յիսուսով կստանաս անպայման:

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 

Ով որ իր երիտասարդ կեանքը նուիրի,

Ծառայութեան Արարիչ Աստուծոյն,

Դա իր ծերութեան օրերում նոյնպէս կապրի,

Աստուծ տրուած հոգեւոր գարուն:

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 

Մենք ձկտում ենք որ կեանքի

գարնան արեւը,

Փայլի մեր ծարաւած սրտերում,

Եւ Աստուծոյ Հոգոյն հրաշալի պտուղները,

Սուրբ գարնան հետ աճեն մեր հոգում.

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 

Մեզ օգնիր որ լինենք

Քեզ միշտ հաւատարիմ,

Սուրբ կեանք ապրենք երկըրի վրայ,

Որ մեղքը չը յաղթի նոյնիսկ մէկ տկարի,

Եւ գարնան մէջ ապրենք յաւիտեան:

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 


Կուզեմ Ապրել Քեզմով Միայն

 

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսեսլ Քո անուշ ձայն,

Մարդկանց պատմել միշտ բարձրաձայն, պիտ գաս անպայման,

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

Յիսուս Փրկիչ ներիր Դու ինձ, որ ապրել եմ ինձ համար,

Ունայն է ներսս լցրու Յոգովդ, ապրեմ Քեզ համար:

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

Երկրաւոր եմ, մարմնաւոր եմ, ձանձրացած կը գամ Քեզ մօտ,

Գոգեւոր ու երկնային կեանք տուր իմ սրտին:

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

Օրհնեալ լինի Քո գալն Փրկիչ, խաւարս լոյս փոխեցիր,

Ախտոտուած աննշանիս, սպիտակ հագցրեցիր

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

 

Worship Songs for Sept. 6 (Outdoor Service)

Փառք Քեզի Յաւետ

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Մաքրեցիր անցեալս, փոխեցիր ներկաս,

հոգացիր պէտքերս, անհաշիւ կարիքներս,

Այո, վըստահ եմ եւ վաղուան համար:

Փառք—— քեզի յաւէտ:

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Յանցանքներս գիտես, կասկածներս անլուր,

ծախողութիւններս եւ տըկարութիւններս,

Սակայն վըստահ եմ դուն կ’ընդունիս զիս:

Փառք—– քեզի յաւէտ:

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Ով Տէր իմ Յիսուս, դուն ինծի կուտաս միշտ ուրախութիւն,

եւ առաջնորդութիւն,

Նաեւ քաջութիւն իմ ճամբուս համար.

Փառք—–քեզի յաւէտ:

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Քու արքայութիւնդ, Տէր, չունի վախճան.

Սուրբ Խօսքդ ալ, Յիսուս,

կը մընայ յաւիտեան:

Ուստի կ’ուխտեմ ես ծառայել քեզի:

Փառք—–քեզի յաւէտ:

 

 

 

Մէկ Ենք Մենք

 

 1. Մէկ ենք մենք իր Հոգիով,

մէկ ենք մենք Տէրոջմով:

Մէկ ենք մենք իր Հոգիով,

մէկ ենք մենք Տէրոջմով:

Կը խնդրենք, Տէր, բոլորս ալ

մէկ ըլլանք քու շնորհքով:

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 1. Պիտ’ քալենք իրարու հետ,

պիտ’ քալենք ձեռք ձեռքի:

Պիտ’ քալենք իրարու հետ,

պիտ’ քալենք ձեռք ձեռքի

Աւետելով Աստուծոյ

սէրն ու գութն անխըքտիր

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 1. Պիտ’ գործենք իրարու հետ,

պիտ’ գործենք կողք կողքի:

Պիտ’ գործենք իրարու հետ,

պիտ’ գործենք կողք կողքի:

Պահելով ամէն մարդու

արռանիք ու պատիւ

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 1. Փառք մեր Հօր Աստուծոյն՝

բոլոր բարեաց աղբիւր:

Փառք Յիսուս Քրիստոսի՝

քաւիչն բոլոր մեղքի:

Փառք Սուրբ Հոգիին՝

մըղիչ ոյժը մեր կեանքին:

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 

 

Որգան Ծառայեմ

 

Սիրտս Յիսուսի տալէն ի վեր,
Մինչ ճամբաս Ինք կ’ուղղէ,
Մէջն եմ Իր թագաւորութեան,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է,
Որքան ես սիրեմ, սէր նոր կը պարգեւէ,

Երկնային են օրերս, միշտ սիրտս ուրախ է,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

Ամէն պէտք Ինք կը հայթայթէ,
Արատ շնորհք նուիրէ,
Ամէն օր ճամբաս պայծառ է,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է,
Որքան ես սիրեմ, սէր նոր կը պարգեւէ,

Երկնային են օրերս, միշտ սիրտս ուրախ է,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

 

Քու Տանդ Մէջ

 

Քու տանըդ մէջ, քու տանըդ մէջ,

Քու տանըդ մէջ պէտք ունիս դուն Յիսուսի,

Քու տանըդ մէջ, քու տանըդ մէջ,

Քու տանըդ մէջ պէտք ունիս դուն Յիսուսի,

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով, քու տանըդ մէջ.

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՞նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով քու տանըր մէջ:

 

Իմ տանըս մէջ, իմ տանըս մէջ,

իմ տանըս մէջ պէտք ունիմ ես Յիսուսի.

Իմ տանըս մէջ, իմ տանըս մէջ,

իմ տանըս մէջ պէտք ունիմ ես Յիսուսի.

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով, իմ տանըս մէջ.

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՞նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով իմ տանըս մէջ:

 

 

Ամէնօրեայ Իր լոյսին Հետ

 

 1. Ամէնօրեայ իր լոյսին հետ,

ծագող պայծառ արեւուն հետ,

Աստուած իր սէրն մէզ՝ կը յայտնէ,

ու փըրկութեան կը հրաւիրէ:

Լայն բաց սիրտըդ շնորհքին առջեւ,

որ ներսիդիդ ծագի արեւ.

Լայն բաց սիրտըդ շնորհքին առջեւ

որ ներսիդիդ ծագի արեւ:

 

 1. Ամէնօրեայ օդին նըման,

կարեկցութեամբ մը աննըման,

Իրկենարար շնորհքովը Տէրն

կ’ողողէ մեզ ջինջ երկինքէն:

Լայն բաց սիրտըդ խօսքին առջեւ,

որ մագրըւի ամէն բան սեւ.

Լայն բաց սիրտըդ խօսքին առջեւ,

որ մաքրըւի ամէն բան սեւ:

 

 1. Արագավազ ջուրերուն հետ,

խըռովայոյզ օրերուդ մէջ,

Շնորհաց աղբիւրն տե’ս,

կը հոսի կարմիտ խաչեն Գողգոթայի:

Լայն բաց սիրտըդ խաչին ներքեւ

որ ըստանաս դուն իր պարգեւ,

Լայն բաց սիրտըդ խաչին ներքեւ

Որ ըստանաս դուն իր պարգեւ:

 

Worship Songs for Aug. 30 (Outdoor Service)

Յիսուսի Հետ Ամէն Տեղ

 

 1. Ամէն տեղ կ’երթամ ես Տէր Յիսուսի հետ,

Ամէն տեղ կ’ապահովէ զիս Նա յաւէտ,

Առանց Իրեն ոչ մէկ տեղ կ’ըլլամ ուրախ,

Ամէն տեղ Յիսուսի հետ կ’երթամ անվախ:

 

Ամէն տեղ, ամէն տեղ,

Անվախ Անվրդող,

Ամէն տեղ Փրկչիս հետ կ’երթամ ապահով:

 

 1. Երբ Տէրոջս հետ եմ՝ մէկու ես չեմ կարօտ,

Բարեկամք երբ զիս լըքեն, Յիսուս է մօտ,

Թէ բաժինս ըլլայ վայր մը տառապանոց,

Յիսուսով այնտեղն իսկ կ’ըլլայ տուն փառաց:

 

Ամէն տեղ, ամէն տեղ,

Անվախ Անվրդող,

Ամէն տեղ Փրկչիս հետ կ’երթամ ապահով:

 

 

 1. Ամէն տեղ ես Տէրոջմով ննջել կրնամ,

Թէ ըլլայ որ հոս աչքերս ալ չը բանամ,

Բայց Տէրոջ փողին ձայնէն երբ արթննամ,

Յիսւոսի պայծառ դէմքէն պիտ’ կըշտանամ:

 

Ամէն տեղ, ամէն տեղ,

Անվախ Անվրդող,

Ամէն տեղ Փրկչիս հետ կ’երթամ ապահով:

 

Ես Սիրում Եմ Յիսուսին

 

 1. Ես սիրում եմ Յիսուսին, իմ կեանքի լոյս տւողին-

Իմ ճամբի լոյս սխռողին, իմ մեղքերը քաւողին: (2)

 

 

Ես սիրում եմ Յիսուսին, ես սիրում եմ Յիսուսին,

Ես սիրում եմ Յիսուսին, իմ Փրկարարին: (2)

 

 1. Ես սիրում եմ Յիսուսին, իմ մեղքերը մաքրողին,

Իմ աչքերը բացողին, իմ սրտում սէր լցնողին: (2)

 

Ես սիրում եմ Յիսուսին, ես սիրում եմ Յիսուսին,

Ես սիրում եմ Յիսուսին, իմ Փրկարարին: (2)

 

 1. Ես սիրում եմ Յիսուսին, ինձ խաւարից հանողշին,

Ինձ հաւատք պարգեւողին, ինձ դժոխքից փրկողին: (2)

Ես սիրում եմ Յիսուսին, ես սիրում եմ Յիսուսին,

Ես սիրում եմ Յիսուսին, իմ Փրկարարին: (2)

 

 

 

 

Եկէք Տերոջը Գովենք

 

 1. Եկէք Տերը գովերնք, ու Նրան փառաբանենք,

Յիսուսի անունը մեր Յայ ազգին վկաեընք,

Եկէք Տէրը գովենք, ու Նրան միշտ մեծարենք,

Յիսուսի գործերը բոլոր ազգերին պատմենք:

 

Ոհ ինչ հիանլի Տէր ունենք մենք, որ կարող է մեզ փրկել ու ազատել: (2)

 

 1. Եկեք մեր գործերով Նրան օրհնենք ու գովերնք,

Մեր ամբողջ կեանքով Տէր Յիսուսին փառք բերենք,

Եկէք միասնաբար Սուրբ Յոգովն աղօթենք,

Յիսուսի գալստեան սպասենք ու պատրաստուենք:

 

Ոհ ինչ հիանլի Տէր ունենք մենք, որ կարող է մեզ փրկել ու ազատել: (2)

 

 1. Ահա Նա գալիս է, մեր աչքերը վեր պահենք,

Յիսուսի հետ մէկ տեղ երկնային փառքը մտնենք,

Քանզի Նա է միայն արժանի առնելու փառք,

Եւ պատիւ, զօրութիւն հիմա մինչեւ յաւիտեան:

 

Ոհ ինչ հիանլի Տէր ունենք մենք, որ կարող է մեզ փրկել ու ազատել: (2)

 

 

 

 

Յիսուսն է Կեանքը ու Ճանապարհը

 

 1. Յիսուսն է կեանքը ու ճանապարհը, էլ ուրիշ կեանք չկայ աշխարհում,

Յսուսի շնորհքով փրկութիւն ստացանք, դե’հ եկէք փառաբանենք Նրան,

 

Ալէլուիա, Ալէլուիա, փառք Քեզ, որ մեզ կեանք ես պարգեւել: (2)

 

 1. Դու կեանքի աղբիւր, Դու լոյսի աղբիւր, Դու սիրոյ աղբիւր ես իմ Յիսուս,

Դու փառաւոր ես, Դու Թագաւոր ես, փառք Քեզ, որ մեզ կեանք ես պարգեւել: (2)

 

Ալէլուիա, Ալէլուիա, փառք Քեզ, որ մեզ կեանք ես պարգեւել: (2)

 

 

Օրհնեցէ’ք Տէրը, Ո’վ Բոլոր Ազգեր

 

Օրհնեցէ’ք Տէրը, ո’վ բոլոր ազգեր:

Գովեցէ’ք Տէրը, ո’վ բոլոր ժողովուրդներ:

Օրհնեցէ’ք Տէրը, ո’վ բոլոր ազգեր:

Օրհնեցէ’ք գովեցէ’ք Տէրը:

 

Մեծ է անոր ողորմութիւնը,

յաւիտեան է ճըշմարտութիւնը:

Մեծ է անոր ողորմութիւնը,

Մեծ է, յաւիտեան է:

Worship Songs for Aug. 23 (Outdoor Service)

Կ’օրհնենք Քեզ, Աստուած

 

 1. Կ’օրհնենք քեզ, Աստուած, զի Փրկիչը եկաւ,

Խաչին վրայ մեռաւ եւ վերն փառքով համբարծաւ,

 

Ալէլուիա, մեր Փրկիչը, Ալէլուիա, ամէն,

Ալէլուիա, քուկդ է փառքը, սրբէ մեզ նորէն:

 

 1. Կ’օրհնենք քեզ, Աստուած, զի Հոգիդ ալ իջաւ,

Մեզ Փրկիչը յայտնեց եւ խաւարը անցաւ…

 

Ալէլուիա, մեր Փրկիչը, Ալէլուիա, ամէն,

Ալէլուիա, քուկդ է փառքը, սրբէ մեզ նորէն:

 

 1. Միշտ փառք եւ գովեստ տանք զոհուած Գառնուկին,

Որ մեր մեղքը ջնջեց ու ներեց դարձողին…

 

Ալէլուիա, մեր Փրկիչը, Ալէլուիա, ամէն,

Ալէլուիա, քուկդ է փառքը, սրբէ մեզ նորէն:

 

 1. Ո՜հ, մեզ արթնցուր եւ Հոգւովդ նորոզէ,

Ամէն սիրտ երկնաւոր եռանդովդ վառէ…

 

Ալէլուիա, մեր Փրկիչը, Ալէլուիա, ամէն,

Ալէլուիա, քուկդ է փառքը, սրբէ մեզ նորէն:

 

 

Ծառերն Ծափ Պիտ’ Զարնեն

 

 1. Ուրախ պիտի ելլենք, խաղաղ առաջնորդուինք.

Բլուրներ ձեր առջեւէն աղաղակեն,

Լեռներն պիտի ցնծան եւ դաշտերուն ծառերն

Ուրախ ծափ պիտ’ զարնեն:

 

Բոլոր դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

Մինչ ուրախ յառաջ կ’երթանք:

 

 1. Փոռձութիւններ երբ գան, ցաւեր երբ աւելնան.

Մութ եւ անորոշ թւի մեր ապագան՝

Պիտի սիրոյ Արքան վանէ մութ գիշերուան

Տանջանքի ուրուականն:

 

Բոլոր դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

Մինչ ուրախ յառաջ կ’երթանք:

 

 

 1. Տէրը խոստացած է եւ պիտի կատարէ.

Յաղթութենէ յաղթութիւն առաջնորդէ,

Արատները մաքրէ, սիրովն իր հաստատէ՝

Հոգւովն զօրացընէ:

 

Բոլոր դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

դաշտերուն ծառերն ծափ պիտ’ զարնեն, x x

Մինչ ուրախ յառաջ կ’երթանք:

 

 

Յիսուսի Անունով

 

Յիսուսի անունով, Յիսուսի անունով մենք ունինք յաղթութիւն

Յիսուսի անունով, Յիսուսի անունով ունինք ուրախութիւն:

Յաւիտեան են իր խօսքերն, անսահման է եւ իր սէրն.

Յիսուսի, Յիսւոսի անուամբ մենք ունինք յաղթութիւն:

 

Զօրութիւն, Քաջութիւն

 

Զօրութիւն, քաջութիւն եւ սէր տուր, ով Տէր.

Զօրութիւն, քաջութիւն եւ սէր տուր, ով Տէր.

 

 1. Ու քեզ պիտի պաշտեմ ամբողջ սրտովս,

Ու քեզ պիտի պաշտեմ ամբողջ մտքովս,

Ու քեզ պիտի պաշտեմ ամբողջ ոյժովս,

Քանզի դուն ես Տէրս, Դուն ես իմ Տէր:

 

Զօրութիւն, քաջութիւն եւ սէր տուր, ով Տէր.

Զօրութիւն, քաջութիւն եւ սէր տուր, ով Տէր.

 

 1. Ու քեզ պիտի փնտրեմ ամբողջ սրտովս,

Ու քեզ պիտի փնտրեմ ամբողջ մտքովս,

Ու քեզ պիտի փնտրեմ ամբողջ ոյժովս,

Քանզի դուն ես Տէրս, Դուն ես իմ Տէր:

 

Զօրութիւն, քաջութիւն եւ սէր տուր, ով Տէր.

Զօրութիւն, քաջութիւն եւ սէր տուր, ով Տէր.

 

 1. Ու քեզ պիտի սիրեմ ամբողջ սրտովս,

Ու քեզ պիտի սիրեմ ամբողջ մտքովս,

Ու քեզ պիտի սիրեմ ամբողջ ոյժովս,

Քանզի դուն ես Տէրս, Դուն ես իմ Տէր:

 

 

Ցնծացէք Տէրոջմով

 

 1. Երբ կեանքի վիճակներ կը բեռնաւորեն քեզ,

Կռնակդ ալ կքած է ճնշումէն.

Յիսուս կը պատուիրէ որ մենք իրեն յանձնենք

Մեր հոգերն, մեր հարցերն լիովին:

 

Ցնծատէ’ք Տէրոջմով, լեցուեցէ’ք իր սիրով.

Փառաբանենք մեր Տէրն, մեր Փրկիչն.

Ցնծատէ’ք Տէրոջմով, լեցուեցէ’ք իր սիրով,

Զի ան է Տէրն բոլոր աշխարհի:

 

 1. Երբ մարմինդ կը յոգնի եւ յայսդ կը հատնի,

Շըւարած կը սպասես օգնութեան,

Յիսուս հոգերդ կ’առնէ օրհնութեան կը փոխէ,

Հաւատա’, վստահէ’ Օրհնեալին:

 

Ցնծատէ’ք Տէրոջմով, լեցուեցէ’ք իր սիրով.

Փառաբանենք մեր Տէրն, մեր Փրկիչն.

Ցնծատէ’ք Տէրոջմով, լեցուեցէ’ք իր սիրով,

Զի ան է Տէրն բոլոր աշխարհի:

 

 

Քրիստոսի Մէջ

 

Քրիստոսի մէջ մեր յայտենցաւ

Որ էնն Աստուած աստբազնեցաւ

Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ

Սուրբ ողջունի հրաման տւաւ.

 

Եկեղեցիս միանյն եղեւ

համբոյրս յօդ լրման տւաւ

Թշնամութիւնըն հեռացաւ

սէրն յնդհանուրս սփռեցաւ.

 

Արդ պաշտօնեայք բարձեալ ըզձայն

Տուք օրհնութիւն ի մի բերան

Միասնական աստուածութեանն,

Որում սրովփէքն են սրբաբան:

Worship Songs for Aug. 16 (Outdoor Service)

Այս Է Այն Օրն

Այս է այն օրն, այս է այն օրն որ Տէրն ըստեղծեց

Ծընծանք, երգենք, ցընծանք, երգենք եւ ուրախանանք:

Այս է այն օրն որ Տէրն ըստեղծեց,

Ծընծանք, երգենք եւ ուրախանանք,

Այս է այն օրն, այս է այն օրն որ Տէրն ըստեղծեց:

 

Երբ Սուրբ Հոգին Իմ Մէչս Գործէ

 1. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մէջս գործէ կ’երգեմ Դաւիթի նըման.

Երբ Սուրբ Հոգին իմ մէջս գործէ կ’երգեմ Դաւիթի նըման.

Կ’երգեմ, կ’երգեմ, կ’երգեմ Դաւիթի նըման.

Կ’երգեմ, կ’երգեմ, կ’երգեմ Դաւիթի նըման:

 

 1. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մէջս գործէ կ’աղօթեմ Դանիէլի նըման.

Երբ Սուրբ Հոգին իմ մէջս գործէ կ’աղօթեմ Դանիէլի նըման.

Կ’աղօթեմ, կ’աղօթեմ, կ’աղօթեմ Դանիէլի նըման

Կ’աղօթեմ, կ’աղօթեմ, կ’աղօթեմ Դանիէլի նըման:

 

 1. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մէջս գործէ կը սիրեմ Յիսուսի նըման.

Երբ Սուրբ Հոգին իմ մէջս գործէ կը սիրեմ Յիսուսի նըման:

Կը սիրեմ, կը սիրեմ, կը սիրեմ Յիսուսի նըման.

Կը սիրեմ, կը սիրեմ, կը սիրեմ Յիսուսի նըման:

 

Հաւատքս Չեմ Մառանար

 

 1. Յիսուսի սիրուց ես չեմ բաժանուի

Թէեւ հալածանք ու սուրն սպարնի

Նեղութիւն տառապանք սիրով կը կըրեմ

Որ սուրբ հաւատքս կենդանի պահեմ:

 

Հաւատքս չեմ մոռանար.

Տիրոջս չեմ ուրանար.

Խաչը ուսիս կը գնամ

մինչ Յիսուսի միանամ (2)

 

 1. Ոչ կեանք եւ ոչ մահ ոչ զօրութիւներ

Ոչ ներկայ բաներ ոչ գալու բաներ,

Եւ ոչ բարձրութիւն ոչ խորութիւններ

Ինձ չեն բաժանիր, Քո սիրուցդ Տէր:

 

 Խաչին Զինուոր

 

 1. Լոյսը ձեռքիդ, յառաջ գընա ով զինուոր

Միշտ հաստատուն քայլերգներով, ով զինուոր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր:

 

 1. Քու թշնամու ոչ մի նետից մի վախիր

Նըրա թափած սուր ճանկերից մի վախիր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր:

 

 1. Հալածանքից դու մի վախիր ով զինուոր

Քեզ ոյժ կըտայ մեր Յիսուսը, ով զինուոր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր:

 

 1. Յիսուս անուն միշտ շուրթերիդ դու պահիր

Նըրա սէրը սրտուդ հաստատ դու պահիր
Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր

Խաչին միշտ նայելով, հաւատքի վահանով

Հաստատուն քայլերով, յառաջ գընա զինուոր:

 

 

Ո’վ Յիսուս, Ինձ Մօտ Արի

 

 1. Ո’վ Յիսուս ինձ մօտ արի, միշտ իմ առջիցըս քայլիր,

Առ թեւիդ տակ ամէն բան իմ լաւագոյն բարեկամ:

 

Ո՜րքան ծարաւ եմ ես քեզ, ի՜նչ անոյշ է դէմքըդ հեզ:

Աղաչում եմ քեզ, Փըրկիչ, առաջնորդիր ինձ ընդմիշտ:

 

 1. Սըրտիս դուռը չեմ բանայ, ոչ ոքի էլ տեղ չըկայ,

Միայն քո ներկայութեան. Ահա իմ վառցանկութիւնն:

 

Ո՜րքան ծարաւ եմ ես քեզ, ի՜նչ անոյշ է դէմքըդ հեզ:

Աղաչում եմ քեզ, Փըրկիչ, առաջնորդիր ինձ ընդմիշտ:

Worship Songs for Aug. 9 (Outdoor Service)

Փառք Տանք

 

Փառք տանք գոհունակ սրտով.

Փառք տանք Աստուծոյ անուան.

Փառք տանք իր Որդւոյն համար՝

Յիսուս Քրիստոսի: (2)

Եւ հիմա տըկարներն են զօրացած,

Ինկածներն են բարձրացած.

Տէրոջ շընորքն է կատարուած մեր վըրայ: (2)

Փառք տանք:

 

Park dank kohounag srdov,

Park dank Asdoudzoh anvan

Park dank ir vorvouyn hamar,

Hisous Krisdosee (2)

Yev hima, degarnern en zoratsadz

Ingadznern en partsratsadz,

Deroch shnorkn e gadarvadz mer vrah (2)

Park Dank.

 

Դարձէ’ք Եկէ’ք

 

Աչքերս տեսան Տէրը խոցուած,

Ամպերով կ’իջնէր երկինքէն,

Բիւր հրեշտակներ կողքին կեցած,

Փողն հընչէր ուժգնօրէն:

 

Դարձէ’ք, եկէ’ք Մեսրոպի զաւակներ,

Դարձէ’ք, եկե’ք Վարդանի զաւակներ,

Տէրը եկաւ լըսեց մեր աղաղակներ,

Փըրկիչն մօտ է փացէ’ք ձեր սիրտերն: (2)

 

Հոգիս ողբաց Տէրոջը մահն,

կեանք ըստացայ արդ ես,

Եւ լեցուեցայ շունչով անահ,

թէեւ խոցուած սըրտէս:

 

Կրկ.

 

Լեռն ճեղքուեցաւ ոտքերուս տակ,

Երկինքն ալ պատռեցաւ,

Տէրն երեւցաւ զերթ լոյս համակ,

Երկնից փառքն յայտնեցաւ:

 

Կրկ.

 

 1. Achkers desan Dereh khotsvadz

Amberov geechner yergeenken

Pure hreshdakner gokhgin getsadz

Poghn hncher oujknoren

 

Tartsek yegek Mesrobi zavakner

Tartsek yegek Vartani zavakner

Dereh yegav lsets mer aghaghakner

Prgich mod e, patsek tser seerdern (2)

 

 1. Hokis vokhpats Derocheh mahn,

Gyank esdatsah art yes,

Yev letsvetsah shounchov anah

Teyev khotsvadz srdes.

 

 1. Lern jekhkvetsav vodgerous dak,

Yerginkn al badretsav,

Dern Yerevtsav zert louys hamag,

Yergneets parkn haydnytsav.

 

Միայն Քեզի Նայիմ

 1. Միայն քեզի նայիմ, ով Տէր,

Միայն քեզի նային, ով Տէր,

Միայն քեզի նայիմ, ով Տէր,

Առանց ես նայելու.

 

Հետեւիմ քայլերուդ, ով Տէր,

Հետեւիմ անվըհատ, ով Տէր,

Հետեւիմ յարատեւ, ով Տէր,

Առանց ետ նայելու: (2)

 

 1. Միայն թող քեզ սիրեմ, ով Տէր,

Միայն թող քեզ սիրեմ, ով Տէր,

Միայն թող քեզ սիրեմ, ով Տէր,

Առանց ետ նայելու.

 

Սիրեմ ներկայութիւնդ, ով Տէր,

Սիրեմ անկեղծութիւնդ, ով Տէր,

Սիրեմ միշտ յարատեւ, ով Տէր,

Առանց ետ նայելու: (2)

 

 1. Գործեմ քեզի համար, ով Տէր,

Գործեմ քեզի համար, ով Տէր,

Գործեմ քեզի համար, ով Տէր,

Արռաց ետ նայելու.

 

Ընեմ միայն քու կամքդ, ով Տէր,

Ընեմ զայն անվարան, ով Տէր,

Ընեմ միշտ յարտեւ, ով Տէր,

Առանց ետ նայելու: (2)

 

 1. Myayn kezi nayeem, ov Der.

Myayn kezi nayeem, ov Der.

Myayn kezi nayeem, ov Der.

Arants yed nayelou.

 

Hedevim kaylerout, ov Der

Hedevim anvehad, ov Der,

Hedevim haradev, ov Der,

Arants yed nayelou. (2)

 

 1. Myayn togh kez sirem, ov Der

Myayn togh kez sirem, ov Der.

Myayn togh kez sierm, ov Der

Arants yed nayelou.

 

Sirem nergayoutyunt, ov Der,

Sirem angekhdzutyunt, ov Der

Sirem mishd haradev, ov Der

Arants yed nayelou. (2)

 

 1. Kordzem kezi hamar, ov Der,

Kordzem kezi hamar, ov Der,

Kordzem kezi hamar, ov Der,

Arants yed nayelou.

 

Enem myayn kou gamkt, ov Der,

Enem zany anvaran, ov Der.

Enem meshed haradev, ov Der.

Arants yed nayelou (2).

 

 

Յիսուսի Մօտեցումը

Յովհ. 2:15, Յովհ. 3:17

Ի՞նչ է հոգեւոր հասունութիւնը եւ ի՞նչ է անոր նպատակը:

Աշխարհի վրայ, շատ մը եկեղեցիներէ ներս եւ դուրս բազմաթիւ հաւատացեալներ կան, որոնց մեծամասնութեան մէջ հոգեւոր հասունութիւն չ’երեւիր:

Իր օրերուն Տէր Յիսուս պէտք ունէր եւ այսօր ալ պէտք ունի հասուն աշակերտներու:

Հրեայ րապպիներ, ուսուցիչներ իրենց կրօնական գիրքերով գիտութիւն ջամբելէ աւելի, կը փափաքէին իրենցմէ բաժին մը դրօշմել իրենց աշակերտներուն վրայ:

Տէր Յիսուս ալ նոյնանման տեսիլք մը ունէր Իր աշակերտներուն համար (Ղուկ. 6:40): Թէեւ Ան չէր պատկաներ մտքի աւանդական դպրոցին, սակայն հետեւեցաւ րապպայական օրինակին փափաքելով որ Իր հետեւորդները ոչ միայն ունենան Իր գիտութիւնը, հապա նաեւ Իր կեանքն ու սիրտը:

Սակայն կը հարցնենք, ի՞նչ կը նշանակէ Յիսուս Քրիստոսի նմանիլ: Որո՞նք են այն մօտեցումները, որոնք կը հաստատեն թէ մենք Իր ժողովուրդն ենք:

Եկէք փորձ մը կատարենք, որպէսզի բացայայտուի մեր հասկացողութիւնն ու մօտեցումը, թէ ի՞նչ կը նշանակէ «կերպարանակից ըլլալ» (Հռովմ. 8:29):

Ճիշդ է թէ սխալ – Մէկը որ Յիսուս Քրիստոսի նման է .—

Անչափելի համբերութիւն կ’ունենայ, բարկութիւն չունենար, կը մերժէ բացասական ըլլալ, բոլորին կը ներէ, բոլոր ճշմարտութիւնը միշտ կ’ըսէ, միշտ ժպտուն կ’ըլլայ, բոլորին մասին դրական կը խօսի, փախումներէ կը խուսաբի, բոլորին հետ խաղաղութեան մէջ կ’ըլլայ: Արդեօ՞ք յիշեալները մեզի Քրիստոսի նման կ’ընե՞ն:

Իմ համեստ մօտեցումովս բոլորն ալ սխալ են: Սակայն անհրաժեշտ է այս բոլորը չանտեսել: Եթէ զգոյշ եւ ուշադիր չըլլանք, կրնանք սխալ խորհուրդներ ունենալ մեր Տէրոջ հանդէպ, որպէս թէ պարտէզի մը մէջ դրուած «Բարի Հովիւին» արձանին կը նայինք:

Յիսուսի շատ մը մօտեցումները .—

Աւետարանի արձանագրութիւնները կը յստակացնեն որ մեր Տէրը համբերութեան մէջ անսահման չէր: Երկու տարբեր առիթներով կը տեսնենք այդ (Յովհ 2:15, Մտթ. 21:12): Իրեն համար ընկերակիցներէն շատեր եսակեդրոն մօտեցումներ ունէին (Մտթ. 20:20-28), եւ կրօնական առաջնորդներու մարդոց չարաշահումը դիմագրաւեց (Մտթ. 23:1-39):

Թէեւ Յիսուս բնաւ չի ստեց, բայց ամբողջ ճշմարտութիւնը չըսաւ անոնց, որոնք պատրաստ չէին լսելու (Յովհ. 2:24, Մտթ. 13:10-15): Ան միշտ ալ ուրախ չէր (Եսայ. 53:1-4), երբեմն լացաւ (Ղուկ. 19:41): Յիսուս խնամք եւ հոգատարութիւն ցոյց տուաւ նոյնիսկ Իր թշնամինրուն, սակայն միշտ ալ յատուկ գութ ունէր անկարողին, տառապողին, նեղութեան մէջ եղողին հանդէպ, որոնք Զինք կը սիրէին (Ղուկ. 6:27-36, Յովհ. 14:21-23):

Որոշապէս ոչ մէկը կրնար սխալով մեղադրել Անոր, բայց ինք մեղաւորներու հետ ժամանակ անցուց (Ղուկ. 7:34-39): Մերժեց անբարոյ մարդոց դատապարտել, եւ Իր ամենազօրաւոր քննադատութիւնը կրօնական առաջնորդներուն էր, որոնք կանոնաւորաբար ուրիշները կը դատապարտէին (Յովհ. 3:17):

Իր հետեւորդները օրինակելի դասեցին Անոր մտային առողջութիւնը, բայց Իր թշնամիները մեղադրեցին թէ դեւ կայ Անոր մէջ, եւ Իր ընտանիքն ու ընկերները խորհեցան որ խենթացեր է (Յովհ. 10:20, Մրկ. 3:21):

Մէկ նախադասութիւն կը բացատրէ Իր մօտեցումը.—

Յիսուսի աշակերտներէն մէկը, քանի մը բառերով ամփոփեց իր Ուսուցիչին կեանքը: Յովհաննէսի մօտեցումով վարդապետը, որ փոխած էր իր կեանքը «շնորհքով ու ճշմարտութիւնով լեցուն էր» (Յովհ. 1:14):

Մեր Տէրոջ ամէն մէկ մօտեցումը կապուած էր ուրիշներու հանդէպ ունեցած մտահոգութեամբ, բժշկեց, լացաւ, սորվեցուց, հանգստացուց, աղօթեց, լումայափոխներուն սեղանները քանդեց, կրօնական առաջնորդներուն դէմ կեցաւ, որովհետեւ հասկցաւ ուրիշներու պէտքերը եւ արտորաց հոգալու: Ան միշտ ալ ճշմարտութիւնը սիրոյ սրտով մը խօսեցաւ:

Իրմէ սորվելու կերպը.—

Յիսուս Քրիստոսի սեղանակիցները, խօսակիցներն ու Ձիթենեաց պարտէզ ընկերակիցները Աստուածաշունչի ուսուցումէն ու վարդապետութենէն աւելի բան մը ստացան: Անոնք Իր հետ ժամանակ անցնելով սորվեցան օրէնքին սիրտն ու հոգին: Ականատես եղան սքանչելի հրաշքներուն, կարճ պատմութիւններուն եւ բարի գործերուն, որոնք ծրագրուած էին ձեւաւորելու ոչ միայն իրենց մտքերը այլ նաեւ սրտերը: Փոքր դողդոջուն, տատանող քայլերով սորվեցան մարդոց սիրել դրամէն, դիրքէն ու զօրութենէն աւելի: Տաճարի աստիճաններուն, փոշոտ ճամբաներուն եւ փոթորկոտ նաւուն վրայ եղողներ տեսան եզակի մօտեցումներ, որոնք կը կամրջէին երկինքն ու երկիրը: Անոնք Իր աչքերուն մէջ տեսան ոչ միայն Իր Հօրը պատկերին ցոլացումը, նաեւ Իր սիրած մարդոց պատկերը:

Ներկայիս տակաւին կը սորվինք Իր մօտեցումներուն մասին, ինչպէս որ Իր աշակերտները սորվեցան: Աւետարաններու պատուհաններով կը դիտենք ուսուցիչներու Ուսուցիչին, Ան հաւաքելով Իր աշակերտները կ’ըսէ, «Երանի անոնց, որոնք կը տեսնեն իրենց հոգեւոր պէտքը, կը սգան իրենց եսակեդրոնութիւնը, որոնք իրենց սրտերը Աստուծոյ կը յանձնեն…» (Մտթ. 5:1-10):

Պօղոս առաքեալ ալ նոյն մօտեցումը տարբեր բառերով ներկայացուց երբ գրեց «բան մը գրգռութիւնով կամ սնապարծութիւնով մի ընէք. հապա խոնարհութիւնով մէկզմէկ ձեր անձէն լաւ սեպեցէք: Միայն անձերնուդ շահը մի նայիք, հապա ամէն մէկը իր ընկերինն ալ: Ձեզմէ ամէն մէկը նոյն միտքը թող ունենայ, որ Քրիստոս Յիսուսի մէջ էր (Փիլ. 2:3-5):

Հոգեւոր հասունութիւնը շիտակ բաները ընել սորվելէ աւելի է: Աւելի տարբեր է հարցնելէն, «եթէ Յիսուս ըլլար ի՞նչ պիտի ընէր»: Քրիստոսանման մօտեցումներ ունենալը կը պահանջէ հարցնել, «Որո՞ւ եւ ի՞նչ բանի համար պիտի հոգամ»:

Հին, հին խօսք մը կայ որ կրկնուելու արժանի է .—Ուրիշներու հոգը չէ որքան գիտենք, մինչեւ ցոյց տանք մեր հոգատարութեան չափը:

 

© 2020 by Dikran Shanlian, Published in «Բարի Լուր» Տարի 28,  Թիւ 236

Rev. Dikran Shanlian is the senior pastor of Armenian Evangelical Brethren Church (Glendale, CA).