Tag Archive for: glendale

Շողակաթ Մշակութային Կեդրոն

Բոլորս նոր դպրոցական տարեշրջան մը կը սկսինք, ուր նոր յոյսով, նոր երազներով եւ նոր տեսլականով մը կը դիմաւորենք մեր զաւակներու կրթական բնագաւաւներէն ներս մեր կեանքի բարելաւման գործըթացքը:

Ամբողջացնելու համար դպրոցական համակարգին բացթողումները / օտար վարժարան, ոչ հայեցի կրթութիւն / Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցին ի մտի ունի նոր դաստիարակչական ծրագրով մը հանդէս գալ, ներմուծելու համար մեր մատղաշ սերունդի հոգիներէն ներս Հայոց լեզուի եւ մշակոյթի սէրը:

Դժուար եւ մարտահրաւէրներով լեցուն ժամանակի մէջ կ’ապրինք բոլորս, ժխտական երեւոյթները ամէնուրէք են, անոնք ամէն վայրկեան կրնան սպառնալ մեր անհատական, ընտանեկան եւ հաւաքական կեանքին, ու կը  խաթարեն եւ կը ջլատեն անոնց բարոյական եւ հոգեւոր ոյժը: Այս բոլորին դիմաց պէտք է ըլլալ աջալուրջ եւ արթուն:

Հետեւաբար անհրաժեշտ է որ սիրոյ, խաղաղութեան, ճշմարտութեան եւ արդարութեան սերմեր ցանենք եւ աճեցնենք նախ մեր սրտերուն մէջ, ապա մեր զաւակները կոփենք, հոգեւոր եւ Հայեցի դաստիարակութեամբ:

Այս պէտք է ըլլայ մեր առաքելութիւնը: Ահա այս ատեն կրնանք ըսել որ լոյսն ու լաւը ընտրած ենք:

Սիրելինե՛ր, եկէք ուրեմն զարկ տանք Շողակաթ Մշակութային Կեդրոնի Շաբաթօրեայ դասընթացքներուն, եւ թող որ Ս. Հոգիին շողը սփռուի ամէնուրէք ու հոգեպարար կաթիլ մը ծորի եւ ներթափանցէ մեր զաւակներու հոգիներէն ներս:

Թող մեր զաւակները զինուին Աստուածային զօրութեամբ եւ ջատագով հանդիսանան ճշմարտութեան եւ արդարութեան եւ իրենց նպաստը բերեն Հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն:

 

Նշան Օղիկեան

 

Ծանօթ: Նուիրման հանդիսութիւն – Շաբաթ Օգոստոս 24, 2019 երեկոյեան 7-ին:

Եկեղեցւոյ ընկերային սրահ, 1800 Lake St. Glendale, CA 91201

Դասընթացքներու սկիզբ – Սեպտ. 7, առաւօտուն 10-ին

(818) 254-8806

[email protected]

Shoghagat.org

###

Cave Quest VBS

NEWS RELEASE

Armenian Evangelical Brethren Church Invites Children to Cave Quest VBS: Following Jesus, the Light of the World!

 

Glendale, CA  A summer kids’ event called Cave Quest VBS will be hosted at Armenian Evangelical Brethren Church from July 11, 2016 to July 15, 2016. At Cave Quest, kids explore what it means to follow Jesus through dark times. Kids participate in memorable Bible-learning activities, sing catchy songs, play teamwork-building games, make and dig into yummy treats, experience one-of-a-kind Bible adventures, collect Bible Memory Buddies to remind them of Jesus’ love, and test out Sciency-Fun Gizmos they’ll take home and play with all summer long. Plus, kids will learn to look for evidence of God all around them through something called God Sightings. Each day concludes with a Cave Quest Closing that gets everyone involved in living what they’ve learned. Family members and friends are encouraged to join in daily for this special time at 8:00 PM.

Kids at Cave Quest VBS will join a missions effort to repair homes for families in the United States.

Cave Quest is for kids from Pre-K to 6th grade and will run from 5:30 PM to 8:30PM each day. For more information, call 818.507.7400.

Armenian Evangelical Brethren Church of Glendale Unveils Armenian Genocide Centennial Stone of Remembrance KHACHKAR

On April 18 the Armenian Evangelical Brethren Church (AEBC) of Glendale, CA held an outdoor ceremony for the unveiling and dedication of the Armenian Genocide Centennial Khachkar. The one and a half hour service featured live music by the “Armenia” String Quartet, conducted by Armen Mangasaryan.

Many members, friends and guests of the Church attended this highly anticipated service. Rev. Hendrik Shanazarian and Rev. Ariel Babikian offered invocations. A moving solo of “Der Voghormya” by Mariam Sireganyan followed. Glendale Mayor Zareh Sinanyan, AMAA West Coast Executive Director Levon Filian, Executive Director of Pacific Church Network Rev. Jim Smith, Glendale City Clerk Ardy Kassakhian and former Minister to the AEUNA Rev. Joseph Matossian delivered words of greeting and encouragement.

Read more